Cool TreasuresCool Treasures

 
“Snow, Moon and Flower, No.1, Asakusa Kinryu-zan”
Inoue Tankei, 1885


“Soga / Seven Lucky Gods Treasure ship”
Utagawa Toyokuni III, 1856


"Waka poem by Ono-no Komachi"
Yosai Nobukazu, 1894


“Yoshitoshi’s Samurai Heroes, SOGA Goro Tokimune and GOSHO Goromaru”
Tsukioka Yoshitoshi, 1884


“WATANABE Tuna slashed the demon’s arm at Rajomon”
Tsukioka Yoshitoshi, 1888